Fejléc
Search
Hungarian flagEnglish flag

Tantárgyak

Energetics (angol nyelvű), kötelezően választható idegen nyelvű tárgy

In the frame of "Energetics", the students may get impression about the power engineering activity, specialized on the power system operation. Through the selected chapters of the power system control they get acquainted with the special expressions and verbs used in this sector.
After the presentation of the Hungarian power system, some basic highlights are shown as the power plant operations and the controls strategies. The chapter of the deregulation shows the financial - legal - economical environment of all the actions related power. We introduce the latest technologies like the expert systems, neural nets and heat map based visualisation.
The audio records of the English spoken inter TSO dispatcher talks, the visualisation demonstration program and the load forecast application makes more viable the course.

Vissza a lap tetejére

Energetika, kötelezően választható tárgy

A tárgy áttekinti az országos szintű energiarendszer alapjait, az aktuális energetikai kérdéseket. Témái: A villamosenergia-rendszer felépítése és az UCTE. A VER szabályozása. A VER irányítása, diszpécserközpontok. A hálózatfelügyelet módszerei. A diszpécseri beavatkozások támogatása. Szakértői rendszerek. Korszerű számítási módszerek. Monopóliumok, dereguláció, deregulációs modellek. Villamos energia kereskedelem. Az erőművek informatikai eszközei. Az áramszolgáltatók informatikai eszközei. A fogyasztók szempontjai. Az elosztott és megújuló termelés szerepe. A működést meghatározó környezet. A hazai rendszer távlatai.
Laboratóriumi gyakorlat: A laboratóriumi gyakorlat során a hallgatók az aktuális energetikai kérdésekhez kapcsolódó vizsgálatokat végeznek és látogatásokon vesznek részt. Érintett témák: A Villamosenergia-rendszer üzeme. Load-Flow számítás. Alállomási irányítástechnika. Üzemlátogatás - alállomás. Üzemlátogatás - áramszolgáltató. Üzemlátogatás - ÜIK. Szélturbinák, szélerőművek telepítési kérdései. Adatgyűjtés szélturbinák telepítéséhez. Szélturbina termelési karakterisztikájának meghatározása. Kis autonóm hálózatok problémái. Napelemes rendszer - mérés. Tüzelőanyag cella és napkollektor mérés. Üzemlátogatás - autonóm ellátó rendszer. Üzemlátogatás - rendszerirányító. Üzemlátogatások - erőmű.

Vissza a lap tetejére

Energetikai Informatika I., kötelezően választható tárgy

Az energia- termelés, szállítás, elosztás és felhasználás területéhez tartozó legfontosabb feladatok informatikai folyamatainak, eszközeinek, eljárásainak megismerése és elsajátítása. Foglalkozunk az energetikai szakterületen, az információ- szerzés, gyűjtés, továbbítás, feldolgozás, döntéshozatal és beavatkozás folyamatával. A BUSZ szervezésű épületirányítás keretében megismerik a hallgatók a fűtés-, a hűtés-, a klíma-, a világítás-, az árnyékolás-, a biztonsági-, és a vizualizálási feladatok informatikai folyamatát ill. annak megvalósítását. Az EIB/KNX rendszer alapján mutatjuk be az épületek informatikai- és irányítási folyamatait. A hallgatók készség szinten elsajátítják a BUSZ szervezésű épületirányító rendszer tervezését, üzembehelyezését, üzemeltetését és vizualizálását. PLC alapú irányítórendszer megismerése, PLC- felépítése, telepítése, I/O egységei és illesztésük, programozása, program végrehajtása.
Laboratóriumi gyakorlat: Az ETS szoftver használata, topológia kialakítása, címzések. Világítás vezérlés tervezése EIB/KNX készülékekkel, azok paraméterezése és a működés ellenőrzése. Fűtésvezérlés tervezése EIB/KNX készülékekkel, azok paraméterezése és a működés ellenőrzése. Árnyékolás és szellőztetés tervezése EIB/KNX készülékekkel, azok paraméterezése és a működés ellenőrzése. Vizualizálás az EIB/KNX készülékekkel, azok paraméterezése és a működés ellenőrzése. Önálló személyre szóló PLC programozási feladatok megoldása és bemutatása. Önálló, személyre szóló EIB/KNX feladatok megoldása és bemutatása.

Vissza a lap tetejére

Energetikai Informatika II., kötelezően választható tárgy

Az erősáramú hálózatok felügyelete, szabályozása, a kereskedelmi elszámolások ma már komoly informatikai rendszerekkel valósulnak meg. Napjaink trendje, hogy szinte minden energiahálózattal párhuzamosan épül a többszintű informatikai hálózat is. Ebben a tárgyban az erősáramhoz kötődő informatikai alkalmazások egy részét ismerhetjük meg: Mérések az erősáramú hálózatokon. Erőművek és szolgáltatók műszaki informatikai rendszerei. PLC alkalmazás. Az erősáramú hálózatokon gyűjtött információk továbbítása. Alállomási adatgyűjtő rendszerek. A villamosenergia fogyasztás befolyásolása. Elszámolási rendszerek. Diszpécserközpontok - SCADA. Diszpécserközpontok - EMS. A hálózatirányítás aktuális kérdései. Térinformatika. Alállomási irányítástechnika és a középfeszültségű üzemirányító központok (ÜIK). Erőművi irányítástechnika. Körzeti Üzemirányító Központok (KDSZ). A TSO rendszereinek bemutatása.

Vissza a lap tetejére

Energiagazdálkodás, kötelezően választható tárgy

Az Energiagazdálkodás tárgy a villamos- és kapcsolódó energiafajtákkal történő gazdálkodás alapjainak elsajátítását, megtakarítási-, racionalizálási-, beszerzési- és piaci ismeretek átadását tűzte ki célul. Mindezeken túl szeretne hozzájárulni az energiatudatos szemlélet kialakításához is. Tárgyalt témák többek közt: Energetikai görbék. Meddőgazdálkodás. Meddőkompenzálás. Rezonancia, Felharmonikusok. Gazdaságossági kérdések. Hőtermelés. A villamos piac. Fogyasztók jellegzetességei. Teljesítménygazdálkodás. Vállalatszintű gazdálkodás. Korszerű technológiák. Alternatív ellátás. Jogszabályi környezet, stb.
Az energiagazdálkodás fogalma, feladata, korszerű módszerei. Magyarország energiaellátása. Az energetikában alkalmazott jelleggörbék. Meddőenergia-gazdálkodás feladata, lehetséges módszerei. Meddőkompenzálás feladata, fajtái, előnyök hátrányok, gazdaságossága. Rezonancia, felharmonikusok hatása. Gazdaságossági kérdések, elemzések. Hőtermelés. Villamos energia piac, nagyfogyasztók, egyetemes szolgáltatás. Tervezés. Teljesítménygazdálkodás. Vállalatszintű gazdálkodás. Korszerű technológiák. Alternatív ellátás. Jogszabályi környezet.
Laboratóriumi gyakorlat: Meddőenergia mérés. Meddőkompenzálás. Feszültségminőség mérés. Felharmonikus mérés, szűrés. Számlaelemzés.

Vissza a lap tetejére

Épületvillamosság, szabadon választható tárgy

A kisfeszültségű hálózatok tervezésének alapjai, méretezési szempontok, módszerek. A műszaki kiviteli terv felépítése, részei, az előkészítés, végrehajtás és befejezés (átadás) dokumentációi. Kivitelezési módok, azok megvalósítása, az energiaelosztó hálózatra csatlakozás feltételei. A fogyasztók hálózatra csatlakoztatásának feltételei. A hálózati installáció módszerei, eszközei, anyagai, készülékei. A különböző megvalósítási módok feltételeinek, lehetőségeinek összehasonlítása. A hálózati védelmek kialakítása (túláramvédelem, érintés-védelem, villámvédelem). Az információátvitel módjai, lehetőségei a kisfeszültségű hálózatokon.

Vissza a lap tetejére

Fizika I., természettudományos alapismeretek

Mechanika (anyagi pont kinematikája és dinamikája, munka, teljesítmény, pontrendszerek mechanikája, merev testek mozgása, mozgó vonatkoztatási rendszerek, rezgőmozgás, hullámmozgás, hangtani alapfogalmak, folyadékok és gázok mechanikája). Az optika elemei. Termodinamika (alapfogalmak, főtételek, eloszlásfüggvények, hőtani fogalmak értelmezése a klasszikus statisztika alapján, hőterjedés). A speciális relativitáselmélet elemei. Töltött részecskék mozgása elektromágneses mezőben.

Vissza a lap tetejére

Fizika II., természettudományos alapismeretek

A klasszikus fogalomrendszer határai (az elektromágneses sugárzás kettős természete, részecskék kettős természete, az atom felépítésének klasszikus elmélete). A kvantummechanika elemei. Kondenzált anyagok fizikája (fémes kötés, fémek villamos vezetése, Hall-effektus, szilárdtestek sávelmélete, a Fermi-Dirac statisztika elemei, termoelektromos jelenségek, mágneses tulajdonságok; piezoelektromosság és elektrosztrikció, folyadékkristályok, szupravezetés, lumineszcencia, lézerek). Magfizikai alapismeretek. Részecskefizikai alapismeretek.

Vissza a lap tetejére

A Fizika kultúrtörténete, szabadon választható tárgy

Antik fizikai és technikai eredmények. Érdekességek a középkor - arab és európai, - matematikai és fizikai eredményeiből. Optika és művészet kapcsolata a XV. - XVII. században. A XVII. század géniuszai: Galilei, Newton és kortársaik. Az elektromágneses jelenségek felfedezésének sora a XVII. századtól a XIX. század végéig. A hő mibenlététől a XIX. századi hőerőgépekig. Az atom klasszikus képe. A relativitáselmélet főszereplői. A kvantummechanika főszereplői.
A hanggal kapcsolatos ismeretek történeti áttekintése és az alapfogalmak korszerű bemutatása
Érdekességek a kondenzált anyagok fizikájának történetéből a felfedezésektől az alkalmazásokig.
Az atommag története a radioaktivitástól a magenergia hasznosításáig. Az anyag építőkövei és az alapvető kölcsönhatások történeti áttekintése. Magyarok szerepe a fizikatörténetben.

Vissza a lap tetejére

Fizika, mérnök informatika szak, természettudományos alapismeretek

Mechanika (tömegpont, pontrendszer, merev testek mechanikája, inerciarendszerek és tehetetlenségi erők, rezgések, hullámok). Az optika elemei. Termodinamika (alapfogalmak, főtételek, molekuláris hőelmélet elemei). A speciális relativitáselmélet elemei. A klasszikus fogalomrendszer határai. A kvantummechanika elemei. Fémek villamos vezetése. Példák korszerű technikák fizikai alapjaiból (pl. lézerek).

Vissza a lap tetejére

Kapcsolástechnika, szakirány közös tantárgy

A villamos hálózatokban lejátszódó fizikai folyamatok megismerése: villamos tranziens jelenségek határadatai, a villamos áram hő- (állandó-, szakaszos üzemű-, és rövidzárlati melegedés), és dinamikus hatása. Az áramkörök kapcsolásakor fellépő villamos ív keletkezése, jellemzői és oltása. A kapcsolókészülékek fontosabb alkotóelemeinek a megismerése: ívoltó szerkezetek, kapcsolóelemek (érintkezők, félvezetők), elektromágneses működtetők, kioldók, mérő relék. A kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos berendezésekben használatos kapcsolókészülékek megismerése: megszakítók, olvadóbiztosítók, kapcsolók (elektromechanikus/félvezetős) és szakaszolók. A villamos hálózatokban használatos kapcsolókészülékek alkalmazástechnikájának- és kiválasztásuk módszertanának készség szintű elsajátítása. Az EMC előírásoknak megfelelő másodlagos túlfeszültség-védelem és készülékei.
Laboratóriumi gyakorlat: Egyen- és váltakozófeszültségű elektromágnesek vizsgálata. Kapcsolókészülékek kiválasztása (túlterhelés- és zárlatvédelemhez). Kismegszakítók vizsgálata. Olvadóbiztosítók vizsgálata. Félvezetős- és elektromechanikus kontaktor vizsgálata. Motorvédelem kiválasztása. Kontaktor kiválasztási mintapéldák megoldása.

Vissza a lap tetejére

Különleges energiaforrások, szabadon választható tárgy

A tárgy keretében a hazánkban nem konvencionális energiatermelési módok közül ismerkedünk meg néhánnyal. Fontos, hogy a hallgatók a jövőben egy új energiaforrást is a most megismert széles szempontrendszeren keresztül tudjanak értékelni, tudják, hogy minden erőműnek számos előnye és hátránya van. Témák: A Föld energiaforrásai. Elosztott termelés. Vízerőművek, tározós erőművek. Nagy szélerőművek. Kis szélrotorok. Napelemek. Napkollektorok, Hőszivattyúk. Biomassza tüzelés. Tüzelőanyag-cellák. Gázmotorok, depógáz felhasználás, Mikroturbinák. Inverterek, Autonóm ellátórendszerek. Microgridek. A DG és REN termelés nehézségei. Gazdaságossági kérdések. További lehetőségek.

Vissza a lap tetejére

Megújuló energiaforrások létesítése, szabadon választható tárgy

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek a napjainkban terjedő megújuló villamosenergia-termelő rendszerek létesítésének legfőbb aspektusaival, mint a speciális engedélyezési, tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szempontok. A tárgy keretében többek közt a több MW-os nap és szélerőművek, illetve ezeknek háztartási méretű kategóriájával, továbbá különböző léptékű gázmotoros erőművek telepítésével. Kiemelt helyen ismertetjük a szabványos tűz-, érintés- és villámvédelmi megoldásokat is. A berendezéseket laboratóriumi demonstrációs rendszereken laboratóriumi mérések történnek. A kurzus hallgatói a közeljövőben induló hazai megújuló projektek lebonyolításában vállalhatnak aktív szerepet.

Vissza a lap tetejére

Nagyfeszültségű technika, kötelezően választható tárgy

Nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései. Ipari és kutatási célú laboratóriumok berendezéseinek elhelyezése, földelési, árnyékolási, biztonságtechnikai kérdések. Nagy egyen-, váltakozó-, lökő- és kapcsolási feszültségek előállítása. Többlépcsős transzformátorok, többfokozatú lökésgerjesztők. Nagyfeszültségek mérése. Gömbszikraközök, feszültségosztók, feszültségváltók, elektrosztatikus voltmérő. Nagyfeszültségű berendezések villamos szilárdságának vizsgálata. Ipari frekvenciájú, lökő- és kapcsolási feszültséghullámmal végzett vizsgálatok. Szigetelések koordinálása, a szigetelés koordinálás feladata. Részleges kisülések vizsgálata.
Laboratóriumi gyakorlat: Nagyfeszültségek előállítása és mérése. Lökőfeszültségű vizsgálatok, túlfeszültség-levezetők mérése. Csatolókondenzátorok szabványos vizsgálata. Részleges kisülések szabványos vizsgálata. Olaj-papír szigetelések polarizációs spektrumának vizsgálata.

Vissza a lap tetejére

Projekt, kötelezően választható tárgy

A villamos művek tervezése. Kommunális és lakóépületek villamosenergia-ellátásának tervezése. Ipari üzemek villamos tervei. Világításméretezés, villám és érintésvédelem tervezése. A villamosenergia-rendszerekben lezajló folyamatok. Zárlati jelenségek és teljesítmény eloszlások. Villamosenergia-rendszer számítógépes modellezése. Wattos szabályozás, azon belül is primer-szekunder szabályozások. Optimális terheléseloszlások. Minimális veszteségek elérése. Villamosenergia-rendszer meddő-teljesítmény problémái. A feszültség és meddő egyensúly problematikája. Feszültség tartás feladatai.

Vissza a lap tetejére

Tervezési projekt, szabadon választható tárgy

A villamosenergia-rendszerek tervezési feladatai: Alállomás primer és szekunder tervezése. Ipari létesítmény villamos energia-ellátásának tervezése. Kommunális létesítmények tervezése. Különböző feladatokra alkalmas tervező programok megismerése, előnyök, hátrányok. Elemi feladatok megoldási lehetőségei. Összetett feladatok készítési módja. A rajzdokumentáció elkészítésének lépései. Egyedi feladatok megoldása a felsorolt témákból.

Vissza a lap tetejére

Túláramvédelem, szabadon választható tárgy

Túláram fogalma és a kisfeszültségű hálózatokban kialakuló túláramok csoportosítása. Kisfeszültségű hálózat zárlati áramainak meghatározása, mintapélda megoldása. Túlterhelésvédelem készülékeinek és jellemzőiknek megismerése. Zárlatvédelem készülékeinek és jellemzőiknek megismerése. Vezetékvédelem, motorvédelem kialakítása, kiválasztása, mintapéldák megoldása. Félvezető- és akkumulátortelep védelme, mintapéldák megoldása. EMC orientált többlépcsős túlfeszültségvédelem készülékei és kiválasztásuk. Túláram- és túlfeszültségvédelem összehangolása mintapéldák alapján.

Vissza a lap tetejére

Világítástechnika, szabadon választható tárgy

Bevezetés a világítástechnikába. Az alapvető világítástechnikai mennyiségek, mértékegységeik, az egyes mennyiségek közti összefüggések. Világítástechnikai anyagjellemzők. A mennyiségek mérésének alapelve, az érzékelők típusai, megvilágítás mérése. A szem világítástechnikai szempontból fontos tulajdonságai. A fényforrások csoportosítása. hőmérsékleti sugárzók és kisüléses fényforrások. Az egyes fényforrásfajták működése, felépítése, villamos- és fénytechnikai tulajdonságai és gyakorlati alkalmazása. A világítástechnika egyéb eszközei. lámpatestek, gyújtók, előtétek. Az elektronikus előtétek felépítése, előnyei. A fényszabályozás módszerei. Világítási módok, a világítás minőségi és mennyiségi jellemzői. A világítástervezéshez szükséges számítási módszerek, számítógépes világítástervezés. Belső- és külsőtéri világítástervezési programok megismerése.

Vissza a lap tetejére

Villamos berendezések, kötelezően választható tárgy

A villamos fogyasztói berendezések csoportosítása. A villamos energetika tipikus fogyasztóinak ismertetése. A villamos energia minőségi jellemzőire vonatkozó előírások ismertetése. A fogyasztói berendezések hálózati visszahatásai. Jellegzetes elosztó-hálózati alakzatok kialakítása tervezése méretezése. Transzformátorok kisfeszültségű kapcsolóberendezések kiválasztása. Villamos hajtások alapjai. Motoros fogyasztók energiaellátása, üzemviszonyai. Kisfeszültségű berendezések installációja, méretezése kiválasztása. Világítástechnika. Termikus fogyasztók.
Laboratóriumi gyakorlat: Automatikus fázistényező javítás, fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció. Villamos fogyasztás mérése. Hálózati felharmonikusok mérése. Aszinkron motor indításának vizsgálata. Motorvédelem beállítása. Elektronikus motorvédelem vizsgálata. Belső és külsőtéri világítás méretezése. Termikus fogyasztók mérése.

Vissza a lap tetejére

Villamos energetika I., szakmai törzsanyag

A villamos energetika fogalma, helye a természettudományok között, kapcsolata más elektrotechnikai szakterületekhez. A villamosenergia-ellátás folyamata. Villamosenergia-átvitel műszaki jellemzői. Villamos művek helye szerepe. Villamosenergia-rendszer és irányítása. Villamosenergia-rendszer villamos gépei. Energetikai transzformátorok, szinkrongépek, aszinkrongépek, egyenáramú gépek felépítése, működése, helyettesítő vázlatai. Villamosenergia-rendszer villamos készülékei. Kapcsolókészülékek feladata, fajtái, kialakításuk, működésük jellemző adatai. Fogyasztók. Tipikus fogyasztók (motoros, termikus, világítási stb.) jellemzése, leképzése. Villamosenergia-termelés. Erőművek feladata, fajtái, főberendezései, segédüzeme. Villamosenergia-szállítás. Alállomások, szabadvezetékek, kábelek feladata, fajtái, szerkezeti elemei és azok kialakítása, mechanikai és villamos jellemzői. Építmények villamos berendezéseinek létesítése. Kisfeszültségű épületvillamosság kialakítása, hálózatra csatlakozás, vezetékméretezés és kiválasztás. Villamos hálózatok normál üzeme, üzemzavarai. Egyszerű hibaszámítás, alapvető védelmek és automatikák feladata kialakítása működése.
Laboratóriumi gyakorlat: Multimédia prezentáció (VER felépítése és irányítása, erőművek, transzformátorállomások, szabadvezetékek és kábelvonalak kialakítása, építése, üzemeltetése). Villamos gépek (transzformátor, szinkrongép, aszinkrongép, univerzális motor) mérése, terhelési jelleggörbék felvétele. Villamos kapcsolókészülékek (kismegszakító, olvadó biztosító) vizsgálata. Fogyasztó teljesítményfelvételének mérése, ellátásának vizsgálata. Fogyasztói meddőkompenzáció megvalósítása. Villamos távvezeték üzemi viszonyainak vizsgálata.

Vissza a lap tetejére

Villamos energetika, villamosmérnök-asszisztens képzés, szakmai törzsanyag

Oktatási cél a villamosenergetika tárgyának, a villamosenergia-elosztó rendszerek funkcióinak, felépítésének, működési elveinek általános és átfogó megismertetése, elsősorban az üzemeltetési részfeladatokra való felkészültség megalapozása.
Tematika: A villamosenergia-ellátás folyamata, a villamosenergia-rendszer felépítése. Erőművek technológiai folyamatai, szabályozása. Villamosenergia-elosztó rendszerek, hálózatok, alállomások. Erőátviteli transzformátorok, nagyfeszültségű villamos készülékek. Villamos hálózatok elemeinek modellezése, szimmetrikus állandósult állapot számítása. Villamos hálózatok hibajelenségei, szimmetrikus sönthibák számítási módszerei. Aszinkron motoros fogyasztók üzemeltetése. Villamos fogyasztók teljesítményfelvétele, a villamos fogyasztás méréstechnikája. A meddőteljesítmény elosztásának optimalizálása.

Vissza a lap tetejére

Villamosenergia-ellátás I., szakirány közös tantárgy

Villamos hálózati impedanciák, mérésponti és átviteli impedanciák. Szimmetrikus 3F zárlat számítása Sz módszerrel. Egyfázisú földzárlat és kompenzálása. Szinkron gépek zárlati viszonyai. Aszimmetrikus hibák számítása. Hálózatok sorrendi helyettesítő vázlatainak felépítése. Hálózatelemek sorrendi helyettesítő vázlatai. Hibahelykialakítás. Sönthibák számítása. FN, 2FN, 2F. Zárlati áram korlátozása. Soros hibák számítása. 1f, 2f. Szimultán hibák számítása. Két végéről táplált vezeték méretezése. Hurkolt hálózat méretezése. Szabadvezetékek szerkezeti elemei. Szabadvezetéki vezetékanyagok, szilárdsági számítások. Feszített vezetők mozgása, a vezetékelrendezés méretszabályai. Szabadvezeték építése szerelése kábelfektetés. A kapcsolóberendezés készülékeinek, mérőváltóinak, zárlatkorlátozó fojtótekercseinek kiválasztása. Gyűjtősínméretezés. Kapcsolóberendezések térbeli kialakítása. Erőművek térbeli kialakítása. Segédüzemi berendezések.

Vissza a lap tetejére

Villamosenergia-ellátás II., szakirány közös tantárgy

A biztonságtechnika helye a villamos energetikában, műszaki jogszabályozás. A közvetett érintés elleni védelem- A közvetlen érintés elleni védelem. Egyéb hatások elleni védelem. Felülvizsgálat, ellenőrzés. Nagyfeszültségű berendezések közvetett érintés elleni védelme. Létesítés biztonságtechnikája U > 1000 V. Feszültség alatti munkavégzés (FAM). Építmények villámvédelme. A villamosenergia-rendszer stabilitási viszonyai. Védelmek szemben támasztott követelmények. Védelmek csoportosítása. Védelmi algoritmusok. Elektromágneses, egyenirányító és indukciós relék algoritmusai. Indukciós relék. Energiairány-relék. Polarizált relék. Energiairány mérés elve és kapcsolása. Elektronikus relék felépítése és tervezése. Túláram és idő relék. Védelmek bemenő szűrőáramkörei. Különleges védelmek. Digitális védelmek. Védelmi mérőváltók és kapcsolásaik. A mérőváltók átviteli tulajdonságai. A megszakítók működtetése és szekunder körei. A védelmek tápellátása. Túláramvédelmek alapkapcsolásai. Autonóm zárlati védelmek. Differenciál védelmek. Transzformátor és generátor védelmek. Buchholz-védelem. Ipari transzformátorállomások és -hálózatok védelmei, tipikus megoldások. Automatikák a villamosenergia-rendszerben. Védelmi-automatikai rendszerek.

Vissza a lap tetejére

Villamosenergia-rendszerek I., kötelezően választható tárgy

A villamosenergia-rendszer szerkezeti elemeinek hazai és külföldi példákon keresztüli részletes tárgyalása. Ezen belül a szabadvezetékek egyes szerkezeti elemeinek (alapozás, oszlopszerkezet, fejszerkezet, szigetelők, földelések, túlfeszültség-védelem) méretezése, a létesítési, üzemviteli, üzemzavar-elhárítási feladatok és módszerek megismertetése. A kábelhálózat tervezése, kábelek kiválasztása, korszerű kötési technológiák megismerése. Kábelek köztéri elhelyezése és a kábelek különböző fektetési módszereinek megismerése. A kábelhálózati hibák jellegének és helyének behatárolási módjai (hagyományos, impulzus visszaverődéses, lecsengési, ívstabilizációs stb. módszerek). Erőművek és alállomások térbeli kiviteli megoldásai, szekunder berendezései és hálózatai, segédüzemük kialakítása. A villamosenergia-rendszer normál üzemállapotának és hibaállapotainak számítására alkalmas korszerű módszerek készségszintű begyakoroltatása (gráfelmélet, mátrixszámítás fizikai hálózatra alkalmazása).

Vissza a lap tetejére

Villamosenergia-rendszerek II., kötelezően választható tárgy

Elmélet:A villamosenergia-rendszer fogalma, a lezajló folyamatok. Villamosenergia-rendszer szabályozása. Villamosenergia-rendszer meddő-teljesítmény problémái Fogyasztók leképzése és frekvencia és feszültségfüggése. Villamosenergia-rendszer automatizálása és irányítása. Irányítási szintek feladatai és eszközei. Villamos hálózati objektumok irányítástechnikája. Diszpécser központok. Üzemirányítók felépítése. SCADA és EMS feladatok az üzemirányításba. Számítógépes támogató rendszerek.
Laboratóriumi gyakorlat: Mikroprocesszoros védelmek mérése, ipari mérőhely vizsgálata, hálózati vizsgálatok (PSSE), üzemirányító helyszíni gyakorlatok, műszaki információs rendszerek.

Vissza a lap tetejére

Villamos fogyasztók I., kötelezően választható tárgy

Villamosenergia-rendszer fogyasztóinak csoportosítása. Nagy- és középfeszültségű hálózatra csatlakozás. Ipartelepi hálózatok. Várható terhelés meghatározása. Kisfeszültségű hálózatra csatlakozás. Lakóépületek villamos hálózatra kapcsolása. Kommunális és lakóépületek áramköreinek kialakítása, szerelési módok, szerelvények. Feszültségtartás. A névlegestől eltérő feszültség hatása a különböző villamos fogyasztókra. Fogyasztók kapcsoló készülékei. Túláram, túlfeszültség, feszültségcsökkenés elleni védelem. Villamos motorok típusai, fő jellemzőik. Motorok kiválasztása, üzembe helyezése. Motoros fogyasztók típusai. Ipari, irodai, háztartási gépek biztonsága. Villamos fogyasztó berendezések tervszerű karbantartása. EMC követelmények. Villamos fogyasztók vizsgálatai. Típusvizsgálatok. Villamos fogyasztók vizsgálatai. Darab-, átvételi, helyszíni vizsgálatok. Termikus fogyasztók.
Laboratóriumi gyakorlat: Villamos energia minőségi jellemzőinek hatása a villamos fogyasztókra. Feszültségletörések, túlfeszültségek, hálózati felharmónikusok, aszimmetria vizsgálatok. Energia menedzsment feladatok. Bekapcsolási áramlökések mérése, csökkentésének lehetőségei. Villamos fogyasztó készülékek és zárlatvédő eszközök vizsgálata.

Vissza a lap tetejére

Villamos fogyasztók II., kötelezően választható tárgy

Hőtechnikai alapfogalmak áttekintése. Hőközlés alapvető módjainak ismertetése. Hőelemek, ellenálláshőmérők, pirométerek. Ívhevítés. Indukciós hevítés. Plazmahevítés. Dielektromos hevítés. Elektronsugaras hevítés. Lézerek. Napelemek. Geotermikus energia hasznosítása. Világítástechnika alapjai.
Laboratóriumi gyakorlat: Hőmérséklet mérés módszerei nem villamos úton. Hőmérséklet mérés módszerei villamos úton. Hőelemek, hőérzékelők beépítési irányelvei. Hőmérséklet szabályozás. Háztartási készülékek vizsgálata.

Vissza a lap tetejére

Villamos szigeteléstechnika, szakirány közös tantárgy

A szigetelőanyagokat érő igénybevételek, a szigetelések feszültség-igénybevételei, feszültségkoordináció. Szigetelések méretezése feszültség-igénybevételre. Villamos erőterek meghatározása. Rétegezett szigetelések. Szigetelők. Szigetelők erőterének meghatározása. Potenciál-eloszlás szigetelők mentén. Szigetelőanyagok jellemzői. Vezetés és polarizáció. Szigetelési ellenállás, abszorpciós tényező, diszperzió tényező. Veszteség, veszteségi tényező. Átütés szigetelőanyagokban. Átütési elméletek. Az átütő feszültség meghatározása. Szigetelőanyagok öregedése, fáradása, élettartam meghatározás. Villamos szigetelőanyagok. Gáz, folyékony és szilárd szigetelőanyagok.
Laboratóriumi gyakorlat: Vezetési jellemzők mérése. Polarizációs jellemzők mérése. Villamos szigetelőképesség letörésének formái, gázok átütése. Szilárd szigetelőanyagok átütőfeszültségének meghatározása. Potenciáleloszlás mérése szigetelő modelleken. Szabadvezetéki szigetelők vizsgálata. Villamos jellemzők vizsgálata műanyag szigetelésű koaxiális kábelen.

Vissza a lap tetejére

Villamos szigetelések vizsgálata, szabadon választható tárgy

Az egységteljesítmények és átviteli feszültségszintek növekedésének hatása a villamosenergetikai berendezések szigetelésrendszerére. Villamosenergetikai berendezések szigetelésének korszerű technikai megoldásai. A szigetelések vizsgálatának módszerei. Monitoring a szigeteléstechnikában. Roncsolás mentes szigetelésvizsgálati módszerek és alkalmazásuk. Generátorok, nagytranszformátorok, szabadvezetékek, kábelek, fojtótekercsek fázisjavító kondenzátorok szigetelései és azok vizsgálata.
Laboratóriumi gyakorlat: Szigetelések állapotellenőrzése visszaszökő feszültség mérésével. Transzformátorok állapotellenőrzése frekvencia analízissel. Földkábelek üzemi mérése (szigetelési ellenállás, veszteségi tényező hőfok függése). Olaj-papír szigetelések polarizációs spektrumának vizsgálata.

Vissza a lap tetejére

Villamos védelemtechnika, szabadon választható tárgy

Oktatási cél a villamosenergia-elosztó rendszerek integrált védelmi- irányítási rendszer készülékeinek, funkcióinak, felépítésének, működési elveinek megismertetése, tervezési példák bemutatása, a rendszerszintű szemléletmód kialakítása, elsősorban az üzemeltetési feladatokra való felkészültség megalapozása.
Digitális védelmek minőségi jellemzői, hardver felépítés, analóg jel előfeldolgozás. Analóg multiplexer, mintavevő/tartó, analóg-digitális átalakító. Mikroszámítógép, memória, bemeneti/kimeneti egység, kezelői felület, kommunikáció. 87C196-os mikrokontroller, vezérlő egység, memória kiosztás. Belső periféria modulok, a 87C196 programozása, program tervezési példa. Integrált védelmi- irányítási rendszer felépítése, automatikák, telemechanika, mérések. Informatikai rendszer, felügyelői irányítás, adatgyűjtés, zavaríró regisztrátumok. Digitális védelmek, ill. védelmi rendszer tervezése, tartalékolás. Digitális komplex transzformátorvédelem, mezőgépek felépítése és működése. Elektronikus védelmek megbízhatósága, a zavarvédettség szabványos EMC vizsgálatai.

Vissza a lap tetejére

Villamosságtan I., szakmai törzsanyag

A tárgy célkitűzései: a leendő villamosmérnök áramköri szemléletének kialakítása (mint végzett villamosmérnök eligazodjon egy összetett villamos áramkörben), illetve a villamos szakmai tanulmányok megalapozása. Az előadások feladata a villamos és mágneses jelenségek feltárása, azok matematikai leírása. Vizsgálatainkat - a jobb megértés érdekében - általában nem tényleges hálózatokon, hanem azok lényegét kiragadó modelleken, azaz idealizált elemekből felépített áramkörökön végezzük. A legegyszerűbb modellekből kiindulva jutunk el az összetett hálózatok számítási módszereinek bemutatásához. Az ún. krétás gyakorlatok feladata az áramköri számításokban való készség kialakítása (az egyes hálózatszámítási módszerek begyakorlása).
Villamos tér jellemzői. Coulomb törvény, Gauss-tétel, alkalmazásai. Kapacitás fogalma, meghatározása különböző elrendezések esetén. Villamos tér energiája. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei. Ohm, Kirchhoff törvények. Valóságos feszültséggenerátor és áramgenerátor modell. Áramkör számítási tételek, totális hálózat analízis. Mágneses tér jellemzői. Gerjesztési törvény alkalmazása. Egyszerű, és összetett mágneses körök számítása. Változó mágneses tér. Mozgási, nyugalmi indukció. Mágneses tér energiája.

Vissza a lap tetejére

Villamosságtan II., szakmai törzsanyag

Szinuszos váltakozó feszültség előállítása, jellemzői. Áram és feszültség kapcsolata R-L-C elemeken. Váltakozó áramú körök számítása, a komplex számítási módszer alkalmazása. Totális hálózat analízis alkalmazása váltakozó áramú körökben. Háromfázisú feszültségrendszer előállítása. Szimmetrikus és aszimmetrikus háromfázisú feszültségrendszer jellemzői. Csillag, deltakapcsolás. A fenti áramkörök áramainak, feszültségeinek és teljesítményeinek meghatározására alkalmas módszerek készségszintű begyakoroltatás. Szinuszos áramkörökben egy valós változó paraméter hatásának meghatározása az áramkör jellemzőire. Feszültség- és árammunka diagramok kiértékelése.Frekvencia helygörbék, Nyquist diagram.

Vissza a lap tetejére

Villamosságtan III., szakmai törzsanyag

Totális hálózatanalízis, hurokáramok és csomóponti potenciálok módszere. Hurokáramok és csomóponti potenciálok módszerének alkalmazása. Kétpóluspárok frekvencia-és időtartománybeli viselkedésének összehasonlítása. Bode diagram és átmeneti függvény vizsgálata. Laplace transzformáció. Inverz-tranzformáció. Operátoros impedanciák, nem energiamentes kapacitás és induktivitás helyettesítése. Hálózatszámítási tételek alkalmazása átmeneti jelenségek Laplace transzformációval történő vizsgálata esetén. A hálózatjellemző függvények közti kapcsolatok. Az elektroszatikus tér, a stacionárius mágneses tér. Az eltolási áram, időben változó mágneses tér, elektromágneses tér. Maxwell-egyenletek. Vándorhullámok terjedése távvezetéken. Interferencia jelenség.

Hírek, események

2022.05.27.

Miért is jó a "Villamosenergetika"?

Bővebben…

2022.02.14.

Megtekinthetők a 2021/2022 tanév, II. félév tantárgy-
programjai.

Bővebben…

Érvényes HTML 4.01 TransitionalÉrvényes CSS!